Çərşənbə axşamı, 25.06.2024, 11:24
İnformatikanın məktəbdə tədrisi
Baş səhifə Qeydiyyat Giriş
e-mail: informatik-az@mail.ru · RSS
Menyu
Fotoşəkillər
Kateqoriyalar
Əmrlər və qanunlar
Giriş forması
Sorğu
Müəllim kimi informatika dərslərində tez-tez istifadə edirəm:
Cavabların sayı: 9417
Faydalı keçidlər

 • ict.edu.az
 • ict.az
 • telekommunikasiya.edu.az
 • İnf-math.narod.ru
 • Millibyte.az
 • kayzen.az/blog/informatika
 • alqoritm.ucoz.org
 • mincom.gov.az
 • Facebook-da
  Təqdimatlar
  Statistika

  Onlayn: 1
  Ziyarətçilərin sayı: 1
  Qeydiyyatdan keçənlərin sayı: 0


   Rəsmi sənəədlər
  Baş səhifə » Rəsmi sənədlər » 1 » Əmrlər və qanunlar

  Kateqoriyada materialların sayı: 11
  Göstərilib: 1-10
  Səhifələr: 1 2 »

  Proqram V-XI sinif dərslikləri əsasında hazırlanmışdır.

  Bu proqram fənn kurikulumunun informatika fənni üçün müəyyən etdiyi 4 (“İnformasiya və informasiya prosesləri”, “Formallaşdırma, modelləşdirmə, alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma”, “Kompüter, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və sistemləri”, “Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması”) məzmun xətti üzrə 8 əsas və 75 alt standartın tələblərinin reallaşdırılması ilə bağlı təlim materiallarını əhatə edir.

  Əmrlər və qanunlar | Baxılıb: 926 | Tarix: 12.01.2022

  İnformatika kurikulumu (I-XI siniflər)    

  Əmrlər və qanunlar | Baxılıb: 2490 | Tarix: 01.10.2016

  НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ
  по развитию информационного общества в Азербайджанской Республике на 2014-2020 годы

  02.04.2014 [22:14]

  Утверждено Распоряжением Президента

  Азербайджанской Республики

  от 2 апреля 2014 года

   

  1.Введение

  Основными направлениями стратегии дальнейшего развития Азербайджанской Республики являются достижение устойчивого экономического роста и прогресса за счет развития ненефтяного сектора и диверсификация экономики. С этой целью предусматриваются сокращение фактора природных ресурсов и обеспечение преимущества ненефтяного фактора в составе внутреннего валового продукта, а также в формировании государственного бюджета страны, создание и развитие мощных мотивационных механизмов для расширения применения инноваций в экономике. Обеспечение социально-экономического развития всех регионов Азербайджанской Республики на уровне современных требований и повышение конкурентоспособности экономики с использованием имеющихся ресурсов и географического положения создадут условия для того, чтобы национальная продукция заняла достойное место на мировом рынке. Данные цели нашли отражение в «Концепции развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее» (далее – Концепция), утвержденной Указом Президента Азербайджанской Республики от 29 декабря 2012 года номер 800. Главная цель Концепции - повышение в предстоящие восемь-десять лет внутреннего валового продукта в Азербайджанской Республике в 2 раза в основном за счет развития ненефтяного сектора и обеспечение данного роста за счет создания в республике основанной на знаниях экономики инновационной направленности. Одной из основных опор такого развития являются информационные и коммуникационные технологии (далее – ИКТ). ИКТ, как новый экономический сектор, обладающий высокими темпами роста, играют роль современной и многофункциональной инфраструктуры, а также ведущей силы всестороннего социально-экономического прогресса....

  Скачать весь материал здесь.

   

  Əmrlər və qanunlar | Baxılıb: 1505 | Tarix: 04.05.2016  MÜNDƏRİCAT
  Giriş
  I. İnformatika təliminin məzmunu
  1.1. Ümumi təlim nəticələri
  1.2. Məzmun xətləri
  1.3. Məzmun xətləri üzrə təlim nəticələri
  1.4. Fəaliyyət xətləri
  1.5. Məzmun standartları
  I sinif
  II sinif
  III sinif
  IV sinif
  V sinif
  VI sinif
  VII sinif
  VIII sinif
  IX sinif
  X sinif
  XI sinif
  1.6. Fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya
  II.Təlim strategiyaları
  2.1. İnformatika təliminin təşkilinə verilən əsas tələblər
  2.2. İnformatika təliminin təşkilində istifadə olunan forma və üsullar barədə
  2.3. Müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair nümunələr
  2.4. İnformatika fənninin məzmun standartlarının şərhi
  III. Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi
  Tezaurus
  Resurslar
  İstifadə olunmuş ədəbiyyat
  Əmrlər və qanunlar | Baxılıb: 3127 | Tarix: 12.05.2013

  İNFORMATİKA

  1. İnformatika və onun əsas anlayışları

  İnformatika elmi, onun predmeti və tərkib hissələri. İnformasiya, onun xassələri, formaları və təsvir üsulları. İnformasiya prosesləri (ötürülməsi, qəbulu, saxlanması və emal olunması). İnformasiya miqdarının ölçü vahidləri. İnformasiyanın kodlaşdırılması. Say sistemləri. Natural ədədlərin onluq say sistemindən digər say sistemlərinə və əksinə keçid üsulları.

  ...
  Əmrlər və qanunlar | Baxılıb: 9873 | Tarix: 28.11.2012

  Təhsil pillələri üzrə təlim nəticələri

   

   Əsas təhsil pilləsində məzmun xətləri üzrə təlim nəticələri

   

  1.         İnformasiya və informasiya prosesləri

              Şagird:

  * informasiyanın xassələri haqqında biliklərini nümayiş etdirir;

  * informasiyanın kodlaşdırılmasını izah edir;

  * informasiyanın qəbul edilməsi və ötürülməsini nümunələr əsasında izah edir;

  * informasiyanın təsvir üsullarını sadalayır;

  * informasiyaların həcmini müəyyənləşdirir, ölçür və onları əlamətlərinə görə sistemləşdirir.

  2.         Formallaşdırma, modelləşdirmə, alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma

              Şagird:

  * modelləşdirmənin əsas mərhələləri haqqında biliklərini nümayiş etdirir;

  * informasiya modellərinin təsviri formalarını sadalayır, müxtəlif informasiya modelləri qurur və onları təhlil edir;

  * alqoritmin mahiyyətini aydınlaşdırır, növlərini sadalayır və müxtəlif məsələlərin həlli alqoritmini qurur;

  * proqramlaşdırma dillərindən istifadə etməklə məsələlərin həlli alqoritminin proqramını tərtib edir;

  * sadə veb-səhifələr yaradır.

  3.         Kompüter, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları və sistemləri

              Şagird:

  * kompüterdə istifadə olunan əməliyyat sistemlərini tənzimləyir;

  * mətn və qrafiki redaktorda müvafiq nümunələr hazırlayır;

  * multimedia təqdimatları hazırlayır;

  * elektron cədvəldə iş nümayiş etdirir;

  * müxtəlif şəbəkə növlərindən, şəbəkənin işini təmin edən proqram təminatından, İnternetin xidməti proqramlarından istifadə edir.

  4.         Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması

              Şagird:

  * informasiya resurslarını toplayır, sistemləşdirir və təhlil edir;

  * informasiya cəmiyyətinin formalaşdırılmasına dair layihələr hazırlayır. ...

   


  Əmrlər və qanunlar | Baxılıb: 3096 | Tarix: 19.04.2011

  I fəsil. Ümumi müddəalar

   Maddə 1. Qanunun təsir dairəsi

   Bu Qanun informasiyanın yığılması, işlənməsi, saxlanması, axtarışı, yayılması əsasında informasiya ehtiyatlarının formalaşdırılması, informasiya sistemləri, texnologiyaları, onların təminat vasitələrinin yaradılması onlardan istifadə

  olunması, informasiyanın mühafizəsi ilə əlaqədar olaraq yaranan münasibətləri tənzimləyir informasiya proseslərində

  iştirak edən subyektlərin hüquqlarını müəyyən edir....

  Əmrlər və qanunlar | Baxılıb: 2533 | Tarix: 14.04.2011


  Informatika kurrikulumu və onun xarakterik cəhətləri.

  Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəbləri üçün informatika fənninin kurrikulumu onun məqsəd və vəzifələrini, əhəmiyyətinin əsaslandırılmasını, fənnin xarakterik xüsusiyyətlərini, məzmun xətlərini və onların əsaslandırılmasını, ümumi təlim nəticələrini, məzmun standartlarını, alt-standartları, tədris prosesində üfüqi və şaquli inteqrasiyanı, fəndaxili və fənlərarası inteqrasiyanı, təlim strategiyalarını və qiymətləndirmə vasitələrini  əhatə edir.

   Bu kurrikulum ümumtəhsil məktəblərində informatika təliminin əsas məqsədlərini   müəyyənləşdirməklə ümumi təlim nəticələrinə nail olmaq üçün  bütün fəaliyyətləri əks etdirən  və hər bir şagirdin  imkan və ehtiyaclarına istiqamətlənmiş  konseptual sənəddir. Kurrikulum  təhsil işçiləri, məktəb rəhbərləri, müəllimlər, dərslik, dərs vəsaitləri metodiki tövsiyə  müəllifləri, valideynlər, icma və ictimaiyyətin digər nümayəndələri üçün nəzərdə...
  Əmrlər və qanunlar | Baxılıb: 3854 | Tarix: 12.04.2011

  1. Ümumi əsaslar

  1.1. Mövcud vəziyyət

  Biliklərə əsaslanmış iqtisadiyyatın təşəkkül tapdığı şəraitdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) inkişafı ölkənin intellektual və elmi potensialının vacib göstəricilərindən biridir. Tam əminliklə demək olar ki, bu gün qloballaşan dünyada ölkələrin rəqabət qabiliyyəti ilk növbədə onların İKT-dən səmərəli istifadəsi ilə müəyyənləşməklə formalaşır.

  İKT-nin təhsildə tətbiqi və inteqrasiyası Azərbaycan vətəndaşlarının müasir biliklərə və bacarıqlara malik olan yeni nəslinin formalaşmasına birbaşa təsir edən yüksək mahiyyətli məsələdir.

  Əmrlər və qanunlar | Baxılıb: 2853 | Tarix: 05.03.2011

  1-10 11-11
  Copyright İsaNaida © 2024
  PYTHON 3.4
  ALPLogo
  Info-Ko
  Fəxr edirik


  Elan
  Bölmələr
  MÜSABİQƏ
  Azərbaycanda İKT
  Axtarış
  Video