Bazar ertəsi, 21.01.2019, 12:50
İnformatikanın məktəbdə tədrisi
Baş səhifə Qeydiyyat Giriş
e-mail: informatik-az@mail.ru · RSS
Menyu
Fotoşəkillər
Kateqoriyalar
1
2
Giriş forması
Sorğu
Müəllim kimi informatika dərslərində tez-tez istifadə edirəm:
Cavabların sayı: 7552
Faydalı keçidlər

 • ict.edu.az
 • ict.az
 • telekommunikasiya.edu.az
 • İnf-math.narod.ru
 • Millibyte.az
 • kayzen.az/blog/informatika
 • alqoritm.ucoz.org
 • mincom.gov.az
 • Facebook-da
  Təqdimatlar
  Saat
  Statistika

  Onlayn: 6
  Ziyarətçilərin sayı: 6
  Qeydiyyatdan keçənlərin sayı: 0


   Rəsmi sənəədlər
  Baş səhifə » Rəsmi sənədlər


  Müəlliflər: R.Mahmudzadə, İ.Sadıqov, N.İsayeva

  1-ci dərs

  Dünyada müxtəlif vizual proqramlaşdırma mühitləri mövcuddur: Visual Basic, Delphi, Borland C++ Builder və s. Bunların hər birinin öz proqramlaşdırma dili var. Məsələn, Visual Basic mühiti Basic, Delphi mühiti Pascal, Borland C++ Builder mühiti C++ proqramlaşdırma dilinə əsaslanır. Bu proqramlaşdırma mühitlərinin hər biri çox güclü sistemlərdir, ancaq onların hamısı kommersiya məhsullarıdır. Başqa sözlə, onlardan qanuni yolla istifadə etmək üçün müəyyən məbləğ ödənilməlidir. Buna görə də, getdikcə dünyanın bir çox ölkələrinin təhsil sistemində sərbəst (havayı) yayılan proqram məhsullarından istifadəyə üstünlük....
  Metodik dəstək | Baxılıb: 3752 | Tarix: 23.06.2011

  Təhsil pillələri üzrə təlim nəticələri

   

   Əsas təhsil pilləsində məzmun xətləri üzrə təlim nəticələri

   

  1.         İnformasiya və informasiya prosesləri

              Şagird:

  * informasiyanın xassələri haqqında biliklərini nümayiş etdirir;

  * informasiyanın kodlaşdırılmasını izah edir;

  * informasiyanın qəbul edilməsi və ötürülməsini nümunələr əsasında izah edir;

  * informasiyanın təsvir üsullarını sadalayır;

  * informasiyaların həcmini müəyyənləşdirir, ölçür və onları əlamətlərinə görə sistemləşdirir.

  2.         Formallaşdırma, modelləşdirmə, alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma

              Şagird:

  * modelləşdirmənin əsas mərhələləri haqqında biliklərini nümayiş etdirir;

  * informasiya modellərinin təsviri formalarını sadalayır, müxtəlif informasiya modelləri qurur və onları təhlil edir;

  * alqoritmin mahiyyətini aydınlaşdırır, növlərini sadalayır və müxtəlif məsələlərin həlli alqoritmini qurur;

  * proqramlaşdırma dillərindən istifadə etməklə məsələlərin həlli alqoritminin proqramını tərtib edir;

  * sadə veb-səhifələr yaradır.

  3.         Kompüter, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları və sistemləri

              Şagird:

  * kompüterdə istifadə olunan əməliyyat sistemlərini tənzimləyir;

  * mətn və qrafiki redaktorda müvafiq nümunələr hazırlayır;

  * multimedia təqdimatları hazırlayır;

  * elektron cədvəldə iş nümayiş etdirir;

  * müxtəlif şəbəkə növlərindən, şəbəkənin işini təmin edən proqram təminatından, İnternetin xidməti proqramlarından istifadə edir.

  4.         Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması

              Şagird:

  * informasiya resurslarını toplayır, sistemləşdirir və təhlil edir;

  * informasiya cəmiyyətinin formalaşdırılmasına dair layihələr hazırlayır. ...

   


  Əmrlər və qanunlar | Baxılıb: 1858 | Tarix: 19.04.2011

  I fəsil. Ümumi müddəalar

   Maddə 1. Qanunun təsir dairəsi

   Bu Qanun informasiyanın yığılması, işlənməsi, saxlanması, axtarışı, yayılması əsasında informasiya ehtiyatlarının formalaşdırılması, informasiya sistemləri, texnologiyaları, onların təminat vasitələrinin yaradılması onlardan istifadə

  olunması, informasiyanın mühafizəsi ilə əlaqədar olaraq yaranan münasibətləri tənzimləyir informasiya proseslərində

  iştirak edən subyektlərin hüquqlarını müəyyən edir....

  Əmrlər və qanunlar | Baxılıb: 1480 | Tarix: 14.04.2011


  Informatika kurrikulumu və onun xarakterik cəhətləri.

  Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəbləri üçün informatika fənninin kurrikulumu onun məqsəd və vəzifələrini, əhəmiyyətinin əsaslandırılmasını, fənnin xarakterik xüsusiyyətlərini, məzmun xətlərini və onların əsaslandırılmasını, ümumi təlim nəticələrini, məzmun standartlarını, alt-standartları, tədris prosesində üfüqi və şaquli inteqrasiyanı, fəndaxili və fənlərarası inteqrasiyanı, təlim strategiyalarını və qiymətləndirmə vasitələrini  əhatə edir.

   Bu kurrikulum ümumtəhsil məktəblərində informatika təliminin əsas məqsədlərini   müəyyənləşdirməklə ümumi təlim nəticələrinə nail olmaq üçün  bütün fəaliyyətləri əks etdirən  və hər bir şagirdin  imkan və ehtiyaclarına istiqamətlənmiş  konseptual sənəddir. Kurrikulum  təhsil işçiləri, məktəb rəhbərləri, müəllimlər, dərslik, dərs vəsaitləri metodiki tövsiyə  müəllifləri, valideynlər, icma və ictimaiyyətin digər nümayəndələri üçün nəzərdə...
  Əmrlər və qanunlar | Baxılıb: 2555 | Tarix: 12.04.2011

  İsayeva N.R.
   Bakı ş., 283 saylı məktəb


  Bu gün Azərbaycanda tam orta məktəblərinin qarşısında yeni məqsəd durur – şagirdlərdə informasiya mədəniyyəti və kompüter savadlılığını formalaşdırmaq.
  Lakin şagirdlərdə informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılması onların  informasiya-komunikasiya texnologiyalarından savadlı istifadə vərdişlərinə 
  əsaslanır.

  Müasir məktəbi yeni informasiya texnologiyaları olmadan təsəvvür etmək olmur. Cəmiyyət inkişaf etdikcə fərdi kompüterlər və digər texnologiyalara olan tələbat da artır. Ona görə də müasir şərait şagirdlərin kompüter savadlılığının bünövrəsinin məktəbin ibtidai siniflərindən qoyulmasını tələb edir.

  İKT bilik və bacarıqlarına mükəmməl yiyələnməyin ən yaxşı yolu onun orta məktəbdən başlanmasıdır. Təhsilin ibtidai siniflərdən İKT əsasında qurulması şagirdlərin gələcəkdə savadlı kadr kimi yetişməsində mühüm rol oynaya bilər.

   İbtidai siniflərdə İKT-nin tətbiqi şagirdlərdə ətraf aləmi informasiya baxımından təhlil etmək müvafiq nəticələr çıxarmaq bacarıqlarının formalaşdırılmasına imkan yaradır. İnformasiya ilə işləmək bacarığı müxtəlif praktiki üsullara bələd olmağa, həmçinin, müasir texniki vasitələrlə informasiya mübadiləsi aparmağa  kömək edir.

  İKT-nin dərslərdə tətbiqi təlimin motivasiyasını gücləndirir, şagirdlərin dərketmə fəaliyyətini aktivləşdirir.

  Dərslərdə İKT-dən istifadə dərslərin yüksək estetik və emosional səviyyədə keçirilməsinə imkan verir, əyaniliyi təmin edir, böyük həcmdə didaktik materialların cəlb edilməsinə kömək edir, bu isə öz növbəsində bir dərsdə şagirdlərlə görülən işin həcmini bir neçə dəfə artırır, şagirdlərə diferensial yanaşmanı təmin edir.

  İKT-nin tətbiqi şagirdlərdə müstəqil işləmək, şagirdlərin tədqiqat aparmaq imkanlarını genişləndirir, ən əsası isə,  təhsilin keyfiyyətinin artmasına gətirib çıxarır.

  Müəllimin dərslərdə elektron resurslardan istifadə etməsi şagirdlərdə tədrisə müsbət münasibət formallaşdırır, onların dərslərdə emosional durumunu yaxşılaşdırır. Hal hazırda məktəblərdə müəllimlər özləri elektron resursları bir neçə üsulla hazırlayırlar və dərslərdə onlardan istifadə edirlər.

  Ən geniş yayılmış üsul – ibtidai sinif dərslərində multimedia təqdimatlarından istifadə edilməsidir. Burada olan multimedia elementləri - animasiya, mətn, şəkil, səs və digər komponentlər təlimin müsbət nəticələrinə güclü təsir göstərir. Təqdimatlardan istifadə edilməsi müasir dərslərin əsas cəhətlərindən olan – dərslərin cəlbedici olmasını təmin edir. Təqdimatlar nəticəsində dərslərdə fəallığı ilə çox da seçilməyən şagirdlər də aktivləşir, müzakirələrdə iştirak edir və öz fikirlərini sərbəst olaraq ifadə edirlər.

  Tədrisin professional keçirilməsi üçün lazımlı materialların axtarışına və hazırlanmasına müəllimlər müəyyən vaxt sərf edirlər. MİMİO İnteraktiv lövhələri dərsləri daha maraqlı edir və keçilən materialın şagird tərəfindən daha yaxşı qavranmasına şərait yaradır.

  Rənglərin müxtəlifliyi müəllimə, vacib məqamları ayıraraq onlara diqqəti cəlb etmək, ümumi fikirləri əlaqələndirmək və ya onların fərqini göstərmək, eləcə də düşüncə istiqamətini nümayiş etdirməyə imkan yaradır.

  Mən hesab edirəm ki, tədris prosesində İKT-nin tətbiqi təlimin ən vacib məqsədlərindən olan – bilik və bacarıqlara yiyələnmə səviyyəsinin yüksəldilməsini təmin edir.

  Metodik dəstək | Baxılıb: 1417 | Tarix: 18.03.2011

  1. Ümumi əsaslar

  1.1. Mövcud vəziyyət

  Biliklərə əsaslanmış iqtisadiyyatın təşəkkül tapdığı şəraitdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) inkişafı ölkənin intellektual və elmi potensialının vacib göstəricilərindən biridir. Tam əminliklə demək olar ki, bu gün qloballaşan dünyada ölkələrin rəqabət qabiliyyəti ilk növbədə onların İKT-dən səmərəli istifadəsi ilə müəyyənləşməklə formalaşır.

  İKT-nin təhsildə tətbiqi və inteqrasiyası Azərbaycan vətəndaşlarının müasir biliklərə və bacarıqlara malik olan yeni nəslinin formalaşmasına birbaşa təsir edən yüksək mahiyyətli məsələdir.

  Əmrlər və qanunlar | Baxılıb: 1817 | Tarix: 05.03.2011

  1-6 7-12 13-13
  Copyright İsaNaida © 2019
  PYTHON 3.4
  ALPLogo
  Elan
  Fəxr edirik


  Bölmələr
  MÜSABİQƏ
  Azərbaycanda İKT
  Axtarış
  Video
  Info-Ko